ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING VAN DEN BERGE ADVOCATUUR, Wassenaar

 

Artikel 1; het kantoor

Van den Berge Advocatuur is een advocatenkantoor, dat zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen. Van den Berge Advocatuur is een eenmanszaak.

 

Artikel 2; aanvaarding opdracht

Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan, en te zijn aanvaard door het kantoor Van den Berge Advocatuur, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is dat een opdracht door een al dan niet nader genoemde advocaat zal worden uitgevoerd.

 

Artikel 3; aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid, verband houdende met de uitvoering van een opdracht van een cliënt, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Van den Berge Advocatuur wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag ter zake van het onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering toepasselijke eigen risico. Indien de verzekering geen dekking (meer) biedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van de advocaat of diens werknemer(s) geldt de beperking niet. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage bij het secretariaat te Wassenaar. Het maximumbedrag waarvoor Van den Berge Advocatuur is verzekerd, evenals het toepasselijke bedrag van het eigen risico, zal op eerste verzoek aan de cliënt bekend worden gemaakt. Ook indien Van den Berge Advocatuur een opdracht geweigerd heeft en daaruit schade mocht zijn voortgevloeid, is de aansprakelijkheid van Van den Berge Advocatuur beperkt tot de in dit artikel bedoelde bedragen. 

 

Artikel 4; inschakeling derden

Bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt is Van den Berge Advocatuur gerechtigd om derden in te schakelen, waarbij Van den Berge Advocatuur de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen. Van den Berge Advocatuur zal over de inschakeling van deze derden zoveel mogelijk van tevoren overleggen met de cliënt, behoudens waar het de inschakeling van procesvertegenwoordigers, rolwaarnemers en deurwaarders betreft. Iedere eigen aansprakelijkheid van Van den Berge Advocatuur voor een tekortkoming van ingeschakelde derden is uitgesloten. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is Van den Berge Advocatuur gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens haar cliënten te aanvaarden. Tot de in dit artikel bedoelde derden behoren ook de door Van den Berge Advocatuur ingeschakelde buiten Nederland gevestigde advocaten, deurwaarders of anderszins.

 

Artikel 5; aanspraken derden

Verstrekte opdrachten worden door Van den Berge Advocatuur uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de cliënt verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen en de cliënt vrijwaart Van den Berge Advocatuur tegen aanspraken van derden dienaangaande.

 

Artikel 6; hulppersonen

Naast Van den Berge Advocatuur zijn ook alle (rechts-)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, ongeacht of zij nog voor Van den Berge Advocatuur werkzaam zijn, gerechtigd om op deze Algemene Voorwaarden een beroep te doen.

 

Artikel 7; uitbreiding toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden worden geacht tevens van toepassing te zijn op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van een cliënt.

 

Artikel 8; voorschot

Van den Berge Advocatuur vangt de voor de cliënt te verrichten werkzaamheden eerst aan nadat de cliënt een adequaat voorschot heeft betaald. De hoogte van het voorschot is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de opdracht. Het voorschot zal met de einddeclaratie verrekend worden.

 

Artikel 9; facturen; betalingstermijn, digitaal factureren, debiteurenrisico, verrekening

Facturen van Van den Berge Advocatuur dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald op de door Van den Berge Advocatuur aangegeven wijze. De facturen worden digitaal verstuurd. Daartoe dient Van den Berge Advocatuur te beschikken over een goed werkend e-mailadres van cliënt. Cliënt verbindt zich ertoe om Van den Berge Advocatuur direct een correct e-mailadres te verschaffen en hij dient er eveneens voor zorg te dragen dat de daaraan gekoppelde mailbox benaderbaar (niet ‘vol’) is, actueel is (dus ook daadwerkelijk gebruikt wordt) en regelmatig geleegd wordt. Voorts dient cliënt een wijziging van e-mailadres zo spoedig mogelijk door te geven aan Van den Berge Advocatuur en zich ervan te vergewissen dat die wijziging ontvangen is. Indien een ander dan de cliënt, de debiteur, de voor de cliënt verrichte werkzaamheden voor zijn rekening neemt, blijft de cliënt volledig voor die debiteur verantwoordelijk. Van den Berge Advocatuur is gerechtigd haar facturen, ook als deze nog niet opeisbaar zijn, te verrekenen met de gelden, die Van den Berge Advocatuur ten behoeve van de cliënt onder zich heeft, ook voor zover deze gelden berusten onder de Stichting Beheer Derdengelden Haagse Kantoren of andere derden. De cliënt machtigt hierbij Van den Berge Advocatuur en de genoemde Stichting of andere derden aan deze verrekening mee te werken. Van den Berge Advocatuur is steeds bevoegd zekerheid te verlangen voor de betaling van haar werkzaamheden, verschotten en/of onkosten.

 

Artikel 10; tariefstructuur

Van den Berge Advocatuur hanteert verschillende tarieven voor bedrijven en particulieren. Bovendien kan afhankelijk van de spoedeisendheid, het specialistische karakter en/of het belang van de zaak een opslag worden toegepast.

 

Artikel 11; indexering

De door Van den Berge Advocatuur gehanteerde tarieven worden eenmaal per jaar geïndexeerd conform de indexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat daarvoor nadere kennisgeving noodzakelijk is.

 

Artikel 12; tariefwijziging

Van den Berge Advocatuur is daarnaast gerechtigd om eenmaal per jaar de tarieven van haar advocaten opnieuw vast te stellen. Van den Berge Advocatuur zal de cliënt in dat geval hierover informeren met inachtneming van een redelijke termijn.

 

Artikel 13; toepasselijk recht, rechtsmacht

De rechtsverhouding tussen de cliënt en Van den Berge Advocatuur is onderworpen aan Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van eventuele geschillen tussen Van den Berge Advocatuur en een cliënt kennis te nemen. 

 

Artikel 14; klachtenregeling, Geschillencommissie en gebondenheid voorwaarden

Van den Berge Advocatuur hanteert een Klachtenregeling welke voldoet aan de eisen zoals gesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten. De Klachtenregeling kan bij Mr M.K. van den Berge worden opgevraagd. Het kantoor is tevens aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur, een onafhankelijke instantie die optreedt als bindend adviseur bij geschillen tussen de cliënt-consument (dus niet stichtingen, verenigingen en/of vennootschappen) en de advocaat over zaken als de hoogte van de nota, de inhoudelijke behandeling van de zaak of een gebrek aan informatie over de risico’s en gevolgen van een procedure. De cliënt die natuurlijke persoon is en deze voorwaarden toegezonden heeft gekregen, wordt geacht daaraan gebonden te zijn en daarmee akkoord te gaan, indien hij niet binnen 14 dagen na ontvangst hiertegen bezwaar heeft gemaakt.

 

Wassenaar, januari 2021